در این بخش انواع قطعات و ماژولهای سنسور عرضه می شود