در این بخش انواع تجهیزات بکار رفته در هوشمندسازی ساختمان و اینترنت اشیاء عرضه میشود.

اعلام حریق (13)

اینترنت اشیاء (22)

هوشمندسازی ساختمان (38)