انواع بردهای آموزشی میکروکنترلر از کمپانی های مختلف مانند تگزاس اینسترومنت

ATMEL-NXP-Microchip (14)

BeagleBone (2)

FPGA (1)

Raspberry Pi (9)

STM (7)

Texas Instrument (13)