پیگیری و گزارش اطلاعات از طریق ایمیل parvin.computer@gmail.com صورت می گیرد .